First Year Program Staff

Jazmine Applin
First Year Program Manager
510.594.3642
Carol Elkovich
First Year Coordinator (Drawing 1)
510.594.3645 (office)
KC Rosenberg
Chair
Erik Scollon
First Year Coordinator (3D)
Kristen Sidell
First Year Coordinator (4D)